Ιατρικό Λογισμικό - Epsilon computers

MyMedApp Hospital E.R.P.

Extra Module

Το Extra Module του MyMedApp, σας προσφέρει εργαλεία τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν τα περισσότερα από τα τμήματα κάθε Κλινικής, προκειμένου να διευκολύνουν, να βελτιώσουν ή να μειώσουν τις καθημερινές μηχανογραφικές διαδικασίες.

1 – Μηχανισμός αυτόματης επιλογής Ιατρού

Δίδεται η δυνατότητα εκτύπωσης των εντύπων της Κλινικής, με την σφραγίδα (ή με την σφραγίδα και την υπογραφή) του εκάστοτε θεράποντος ιατρού, χωρίς καμία εμπλοκή του χρήστη. Απλώς καταχωρείτε το αρχείο-εικόνα (σφραγίδα και υπογραφή) που θέλετε στο σημείο που εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα και ανάλογα με τον θεράποντα ιατρό που έχετε δηλώσει στην καρτέλα νοσηλείας, ο μηχανισμός εκτυπώνει την σφραγίδα (ή την σφραγίδα και την υπογραφή) του δηλωμένου θεράποντος ιατρού.

2 – Μηχανισμός Έγκρισης Εξόδου

Προκειμένου να αποφεύγονται ανεπιθύμητα εξιτήρια (δηλαδή εξιτήρια χωρίς την συμμετοχή –και κατά προέκταση- γνώση όλων των απαραίτητων τμημάτων της Κλινικής), υπάρχει η δυνατότητα να οριστεί υπεύθυνος χρήστης ο οποίος θα δίδει την έγκριση για την καταχώρηση του εξιτηρίου, ο οποίος θα είναι ενήμερος ότι το εξιτήριο έχει ολοκληρωθεί από όλα τα τμήματα.

3 – Μηχανισμός Ελέγχου Κλίνης και Πλάνου Θαλάμων

Μηχανισμός ο οποίος ελέγχει την πληρότητα ανά θάλαμο, διαχρονικά και χωρίς περιορισμό ενώ παράλληλα ελέγχει την αναβάθμιση του ασθενούς (3κλινο θάλαμο, 2κλινο θάλαμο, 1κλινο θάλαμο) με το καταχωρημένο θάλαμο στην καρτέλα του ασθενούς. Όταν η αναβάθμιση δεν συνάδει με τον καταχωρημένο θάλαμο, ο χρήστης ενημερώνεται ή αν το επιθυμεί η Κλινική, απαιτείται η επέμβαση του διαχειριστή ώστε να δώσει έγκριση για την καταχώρηση. Ο έλεγχος της συμφωνίας αναβάθμισης και θαλάμου έχει επίσης διαχρονική δυνατότητα, δεδομένου ότι έχουν καταχωρηθεί τα απαραίτητα δεδομένα.

4 – Μηχανισμός Προγραμματισμού Αγωγών

Δυνατότητα καταχώρησης συγκεκριμένων κανόνων στις αγωγές των ασθενών, όπως αντιγραφή κάθε 2η ημέρα, κάθε 1η και 15η εκάστου μήνα κ.ο.κ..

5 – Μηχανισμός Διαχείρισης Συνταγών Ναρκωτικών

Δυνατότητα ηλεκτρονικής διαχείρισης των συνταγών των ναρκωτικών φαρμάκων αντί της χειρόγραφης διαχείρισης.

6 – Μηχανισμός Διαχείρισης Χρεώσεων

Δυνατότητα καταχώρησης επιμέρους χρεώσεων ανά ασθενή, χωρίς περιορισμό, καθώς επίσης και υιοθέτηση χρεώσεων ανά θάλαμο ή ανά κλίνη. Ο μηχανισμός αυτός δίδει την δυνατότητα στο λογιστήριο της Κλινικής να χρεώνει διαφορετικές υπηρεσίες ή είδη ανά ασθενή ημερησίως και να παρακολουθεί τις χρεώσεις είτε αυτόνομα είτε μαζικά.

7 – Μηχανισμός Ομαδικής Εκτύπωσης

Δυνατότητα εκτύπωσης όλων των δικαιολογητικών που υποβάλλονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με την απαιτούμενη σειρά, ανεξαρτήτως αν τα δικαιολογητικά παράγονται από την βάση ή όχι. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΥΑ Β2Β/οικ. 38642/31-05-2018, οι Ψυχιατρικές Κλινικές υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά (με μικρές αποκλίσεις ανά περιφέρεια):

  • Γνωμάτευση εισαγωγής (την πρωτότυπη με την εισαγωγή και Φ/Α στους επόμενους μήνες).
  • Βιβλιάριο Ασθενούς
  • Ασφαλιστική Ικανότητα
  • Γνωμάτευση Παράτασης
  • Βεβαίωση Χορήγησης Φαρμάκων
  • Φύλλο Νοσηλείας
  • Συγκεντρωτική Κατάσταση
  • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Με τον μηχανισμό ομαδικής εκτύπωσης, καταχωρούμε τα εκτός βάσης δεδομένων δικαιολογητικά στις καρτέλες των ασθενών (είτε στις καρτέλες νοσηλείας είτε στις καρτέλες ασθενή), όπως στα σχήματα που ακολουθούν:

Έχοντας καταχωρημένα τα παραπάνω αρχεία, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εκτυπώσει ολόκληρο το πακέτο του μήνα υποβολής, χωρίς να απαιτείται η τοποθέτηση στην σωστή σειρά. Συνδυαστικά με τον μηχανισμό των αυτόματων σφραγίδων και υπογραφών, μετά την εκτύπωση ο χρήστης απλώς ελέγχει το πακέτο (για τυχόν παραλείψεις στις καταχωρήσεις) και εν συνεχεία αποστέλλει το πακέτο στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

8 – Μηχανισμός Παραγωγής Παρατάσεων

Δυνατότητα αυτόματης παραγωγής παρατάσεων με τροποποιημένες, ανά μήνα, τεκμηριώσεις ανά ασθενή, ανά κωδικό ICD.

Κοινοποιήστε στο ...